top of page

 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 

TECHNICKÁ

SPRÁVA

„Zajistíme za Vás komplexní technickou správu nemovitosti“

 • převzetí a archivace projektové a prováděcí technické dokumentace k nemovitosti 

 • zajištění provozu technických zařízení a ostatního vybavení domu

 • úřední přezkoušení domovního vodoměru a měřící techniky, řešení reklamace u dodavatele

 • sjednání smluv, příp. jejich aktualizace, na dodávku služeb a energií

 • zajištění provedení odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb 

 • evidence a zajištění pravidelných kontrol a revizí technických zařízení dle příslušných předpisů 

 • zajištění porevizních oprav v součinnosti se SVJ 

 • realizace poptávkového řízení na zhotovitele běžné údržby společných částí nemovitosti, zejména k provedení stavebních, instalatérských, topenářských, plynárenských, elektrikářských, zámečnických, malířských prací

 • kontrola nabídek pravidelných dodavatelů pro SVJ/ BD 

 • veškerá realizace oprav je provedena výhradně se souhlasem SVJ nebo vlastníka nemovitosti

 • návrhy na opatření k zabezpečení technického a stavebního stavu správy domu  

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI TECHNICKÉ SPRÁVY DOMU

doplňkové služby jsou sjednávány dle individuálních potřeb klienta

 

 • součinnost při zajištění technické přípravy a projektové dokumentace při rekonstrukci nebo časově i finančně náročných opravách

 • zajištění výběrových řízení na dodavatele stavebních a technických prací

 • zajištění nemovitosti z hlediska požární bezpečnosti

 • zpracování plánu střednědobé a dlouhodobé údržby

 • zajištění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor 

 • vstupní prohlídka nemovitosti technikem včetně písemné zprávy o správě budovy 

 • kontrola zadání a plnění sjednaných prací a podmínek služeb, ověřování množství a účtované ceny, fotodokumentace (při hodnotě zakázky od 30.000,- Kč) 

 • inženýrské služby – stavební a technický dozor

 • zajištění úklidu sněhu a zimní údržba chodníků

 • zajištění úklidu a údržby společných prostor

 • zajištění údržby zahrady a dvorů

 • zajištění ostrahy nemovitosti

bottom of page