SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 

EKONOMICKÁ
A ADMINISTRATIVNÍ

 zahrnuje správní a evidenční funkci správce – vedení předpisu

 

  • vedení veškeré evidence dat domu, bytů a osob v programu SSB2000 WINDOM

  • vedení seznamu vlastníků, sledování a zapracování změn ve vlastnictví jednotek

  • evidence a zapracování změn uživatelů jednotek

  • výpočet, evidence a změny záloh za služby a dlouhodobých záloh (EL)

  • evidence úhrad předpisů záloh za služby a dlouhodobých záloh 

  • kontrola úhrad zálohových plateb, evidence dlužníků, zasílání upomínek, telefonické a mailové upozorňování 

  • příprava podkladů pro právní vymáhání 

  • roční vyúčtování služeb spojených s bydlením v dohodnutých termínech a metodou odsouhlasenou vlastníkem a jeho distribuce

  • vypořádání přeplatků a nedoplatků plynoucích z ročního vyúčtování služeb 

  • s ohledem na velikost domu a počet jednotek - sjednání smlouvy a obsluha SIPO pro dům

  • evidence nákladů společenství vlastníků jednotek 

  • ekonomické přehledy domu 

  • hrazení dodavatelských faktur a provádění plateb za příkazce 

  • sledování stavu finančních prostředků domu a upozorňování na rizika

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI EKONOMICKÁ

A ADMINISTRATIVNÍ SPRÁVY

doplňkové služby jsou sjednávány dle individuálních potřeb klienta

 

  • součinnost při pojištění nemovitosti, odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti a odpovědnosti výboru, pomoc při sjednání pojistné smlouvy, její obnově, případně při záměru změnit pojišťovnu, zajistíme nabídky alespoň od čtyř pojišťoven, výběr a rozhodnutí je již na straně společenství

  • zastupování SVJ při jednání o pojistných událostech a plnění při realizaci pojistné smlouvy 

  • realizace bankovních operací na bankovním účtu klienta dle stanovených dispozic 

  • součinnost při přípravě podkladů pro bankovní a úvěrové instituce

  • vyřizování správní agendy za výbor SVJ na základě zmocnění

  • příprava dokladů, organizace a pořádání shromáždění SVJ

  • účast 1 osoby a případné vedení shromáždění SVJ

  • zpracování plánu dlouhodobých a krátkodobých oprav, údržby a modernizace

  • 1x ročně předkládání zprávy správce o hospodaření

  • 1x ročně připravování návrhu rozpočtu na příslušný kalendářní rok

  • zajištění právního servisu, konzultací, přípravy smluv, výzvy dlužníkům, přípravy žalob 

  • zajištění stanov v souladu s požadavky NOZ 89/2012 Sb.; ZOK 90/2012 Sb. 

  • zajištění registrace nebo zápisu změn v rejstříku společenství vedeném soudem

  • zajištění domovního řádu

  • součinnost při vymáhání pohledávky společenství i nájemníků prostřednictvím právního zástupce

© 2019 by 360co.